menu
Kláštor pod Znievom

Novinky

Inflačná pomoc II. - informácia
Inflačná pomoc II. - informácia

Dňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach...

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia...

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 24.11.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 24.11.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 24.11.2022 07:45 do: 24.11.2022 15:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16.11.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16.11.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 16.11.2022 07:00 do: 16.11.2022 17:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Pristavenie kontajnera na elektroodpad - 09.11.2022
Pristavenie kontajnera na elektroodpad - 09.11.2022

Milí občania, v stredu 9. novembra ráno bude pri obecnom úrade pristavený kontajner na zber elektroodpadu, ktorý odvezú na druhý deň...

Výsledky volieb 2022 do orgánov samosprávy obcí - Kláštor pod Znievom
Výsledky volieb 2022 do orgánov samosprávy obcí - Kláštor pod Znievom

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov...

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby starostu 29. 10. 2022
HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby starostu 29. 10. 2022

Hlasovací lístok pre voľby starostu obce Kláštor pod Znievom 29. októbra 2022

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov 29. 10. 2022
HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov 29. 10. 2022

Hlasovací lístok pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom 29. októbra 2022

Stručné zhrnutie informácií a pokynov k voľbám do samosprávy obcí a VÚC
Stručné zhrnutie informácií a pokynov k voľbám do samosprávy obcí a VÚC

Dňa 29. októbra 2022 (t. j. v sobotu) sa súčasne konajú voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

viac...

Úradná tabuľa

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území KLÁŠTOR p/Zn.

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách...

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území LAZANY

Okresný úrad MARTIN, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách...

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ v zmysle §11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Facuna

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh rozpočtu 2023-2025, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. ...../2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. ...../2022 o miestnom poplatku za rozvoj

viac...

Pozvánky