menu
Kláštor pod Znievom

Novinky

MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie
MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie

MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie počas PN, od 1. februára 2023

Harmonogram vývozu odpadu
Harmonogram vývozu odpadu

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.

Hlasovania v referende sa zúčastnilo  489  voličov z celkového počtu  1430 zapísaných voličov, čo predstavuje účasť  34,19%.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva členov a občanov obce na besedu "Liečba postcovidových stavov​ a tiež chrípky bylinkami"

Informácia o zvoze odpadov
Informácia o zvoze odpadov

Zvoz komunálneho odpadu v roku 2023 pokračuje v štandardnom režime - vždy v nepárnom týždni.

Zimná údržba ciest
Zimná údržba ciest

Z dôvodu zimnej údržby ciest v obci Vás žiadame, aby ste neparkovali svoje autá na krajnici ciest, ale vo svojich dvoroch a pozemkoch.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.01.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.01.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,že bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Inflačná pomoc II. - informácia
Inflačná pomoc II. - informácia

Dňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach...

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia...

viac...

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh VZN č. 2/2023 o výške úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Oznámenie o určení platu zástupcu starostu

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, a v súlade so znením neskorších predpisov zákona 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa...

Poverenie zástupcu starostu

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor v súlade s ods. 1 a 3 § 13b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov...

Oznámenie o uložený listovej zásielky – M. Hajdúková

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Schválené VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/9/2022 zo dňa 15.12.2022

viac...

Pozvánky