menu
Kláštor pod Znievom

Novinky

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16. 12. 2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16. 12. 2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 16. 12. 2021 07:35 do: 16. 12. 2021 13:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu karantény od 03.11.2021
Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu karantény od 03.11.2021

Z dôvodu povinne nariadenej karantény zamestnancov je od dnes 03.11.2021 do 15.11.2021 obecný úrad zatvorený.

Posledný zvoz zeleného odpadu v roku 2021
Posledný zvoz zeleného odpadu v roku 2021

Oznamujeme, že posledné zvozy zeleného odpadu v tomto roku budú v piatok 5. novembra a v piatok 12. novembra 2021.

Zmena otváracích hodín pošty k 01. 11. 2021
Zmena otváracích hodín pošty k 01. 11. 2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnošťou od 1. 11. 2021 bude na Pošte Kĺaštor pod Znievom realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje

7. 10. 2021 pozýva svojich členov na prednášku na tému: Naša história - prednáša Mgr. Kristína Zvedelová PhD

Voľné pracovné pozície KLÁŠTORNÁ
Voľné pracovné pozície KLÁŠTORNÁ

Zamestnávateľ Kofola a.s. obsadzuje voľné pracovné pozície do svojho závodu KLÁŠTORNÁ v Kláštore pod Znievom

Úplná uzávierka žel. priecestia v Kláštore pod Znievom v dňoch 20. – 25.09.2021
Úplná uzávierka žel. priecestia v Kláštore pod Znievom v dňoch 20. – 25.09.2021

Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. informuje, že v dňoch 20.9.2021 (pondelok) od 8,00 hod. do 21.9.2021 (sobota) bude z dôvodu rekonštrukcie uzavreté železničné priecestie v Kláštore pod Znievom.

Oprava priecestia Kláštor pod Znievom v km 292,396 – 20.09. – 25.09.2021
Oprava priecestia Kláštor pod Znievom v km 292,396 – 20.09. – 25.09.2021

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ TO Banská Bystrica oznamujú, že v dňoch 20.09.2021 od 07.45 hod. do 25.09.2021 do 08.00 hod. bude uzatvorené priecestie v žkm 292,396

viac...

Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu 2022-2024 + očakávaná  skutočnosť 2021

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh rozpočtu 2022-2024 + očakávaná  skutočnosť 2021, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

V súlade so Zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení § 18f ods. 1 písm. b) v znení neskorších predpisov predkladám...

Verejná vyhláška - začatie prerokovania Zadania pre "Územný plán obce Vrícko"

Obstarávateľ Územného plánu obce Vrícko oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám,...

Pozvánka na OZ + program - 23. 11. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 23. 11. 2021, t. j. v utorok o 18.00 hod.

Oznámenie o prijatí žiadosti o súhlas na výrub drevín - p. Ján Brisuda

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Oznámenie o prijatí žiadosti o súhlas na výrub drevín - p. Ing. Viera Bibzová

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

viac...

Pozvánky