Kláštor pod Znievom

Novinky

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 19.08.2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 19.08.2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 19.08.2021 07:45 do: 19.08.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo obce Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia vyhlasuje deň 30. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra.

Transparentný účet na pomoc pre rodiny pri požiari
Transparentný účet na pomoc pre rodiny pri požiari

Vo štvrtok popoludní (13. mája 2021) po požiari bytového domu prišli 2 rodiny o strechu nad hlavou.

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Vrícko
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Vrícko

Obstarávateľ, Obec Vrícko Obecný úrad, 038 31 Vrícko 136, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie.

SODB 2021 - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania
SODB 2021 - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie

Verejná vyhláška - začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"
Verejná vyhláška - začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"

obstarávateľ Územného plánu obce Vrícko v rámci prípravných prác v súlade s § 19 b zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje.

Kláštorský jarmok 2021 - prihláška
Kláštorský jarmok 2021 - prihláška

po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa predošlý ročník jarmoku v roku 2020 neuskutočnil. Veríme, že tento rok to bude iné a ak to situácia umožní, môžete sa tešiť na 6. ročník "Kláštroského jarmoku"

Cestovný poriadok ŽSR - príchody a odchody vlakov, zastávka Kláštor pod Znievom platný od 13.12.2020
Cestovný poriadok ŽSR - príchody a odchody vlakov, zastávka Kláštor pod Znievom platný od 13.12.2020

Železnice Slovenskej republiky informujú o cestovnom poriadku - príchody a odchody vlakov zo zastávky Kláštor pod Znievom s platnosťou od 13.12.2020.

Ochrana osobných údajov GDPR
Ochrana osobných údajov GDPR

25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva tykajúca sa ochrany osobných údajov , preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu

Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018
Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – Stredoslovenská distribučná, a. s.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast. Bc. Michal Repáň, Sučianska 23, 036 08 Martin, podala dňa 01.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu „2235 – Valča – Kláštor pod Znievom – Prepoj VN č. 269".

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Stavebník MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky podal dňa 23.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Kláštor pod Znievom – Preložka VN“

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Belo Horváth

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Bela Horvátha, nar. 1950

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Územný plán obce Slovany, Zmeny a doplnky č.1 -Oznámenie o strategickom dokumente-zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, doručil Okresnému úradu Martin,...

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2020, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo obce Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia vyhlasuje deň 30. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra.

Pozvánka