Kláštor pod Znievom

Novinky

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje

7. 10. 2021 pozýva svojich členov na prednášku na tému: Naša história - prednáša Mgr. Kristína Zvedelová PhD

Voľné pracovné pozície KLÁŠTORNÁ
Voľné pracovné pozície KLÁŠTORNÁ

Zamestnávateľ Kofola a.s. obsadzuje voľné pracovné pozície do svojho závodu KLÁŠTORNÁ v Kláštore pod Znievom

Úplná uzávierka žel. priecestia v Kláštore pod Znievom v dňoch 20. – 25.09.2021
Úplná uzávierka žel. priecestia v Kláštore pod Znievom v dňoch 20. – 25.09.2021

Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. informuje, že v dňoch 20.9.2021 (pondelok) od 8,00 hod. do 21.9.2021 (sobota) bude z dôvodu rekonštrukcie uzavreté železničné priecestie v Kláštore pod Znievom.

Oprava priecestia Kláštor pod Znievom v km 292,396 – 20.09. – 25.09.2021
Oprava priecestia Kláštor pod Znievom v km 292,396 – 20.09. – 25.09.2021

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ TO Banská Bystrica oznamujú, že v dňoch 20.09.2021 od 07.45 hod. do 25.09.2021 do 08.00 hod. bude uzatvorené priecestie v žkm 292,396

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 17.09.2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 17.09.2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 17.09.2021 07:30 do: 17.09.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje

Organizuje výstup na hrad Zniev v čase 2. septembra. 2021. Zraz o 9.00 pred obecným úradom.

Odstávka vody - 03.08.2021
Odstávka vody - 03.08.2021

Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. informuje, že 03.08.2021 od 08.00 do 14.00 hod. nepôjde voda z dôvodu údržby.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 19.08.2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 19.08.2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 19.08.2021 07:45 do: 19.08.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo obce Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia vyhlasuje deň 30. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra.

Transparentný účet na pomoc pre rodiny pri požiari
Transparentný účet na pomoc pre rodiny pri požiari

Vo štvrtok popoludní (13. mája 2021) po požiari bytového domu prišli 2 rodiny o strechu nad hlavou.

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Vrícko
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Vrícko

Obstarávateľ, Obec Vrícko Obecný úrad, 038 31 Vrícko 136, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie.

SODB 2021 - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania
SODB 2021 - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie

Verejná vyhláška - začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"
Verejná vyhláška - začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"

obstarávateľ Územného plánu obce Vrícko v rámci prípravných prác v súlade s § 19 b zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje.

Kláštorský jarmok 2021 - prihláška
Kláštorský jarmok 2021 - prihláška

po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa predošlý ročník jarmoku v roku 2020 neuskutočnil. Veríme, že tento rok to bude iné a ak to situácia umožní, môžete sa tešiť na 6. ročník "Kláštroského jarmoku"

Cestovný poriadok ŽSR - príchody a odchody vlakov, zastávka Kláštor pod Znievom platný od 13.12.2020
Cestovný poriadok ŽSR - príchody a odchody vlakov, zastávka Kláštor pod Znievom platný od 13.12.2020

Železnice Slovenskej republiky informujú o cestovnom poriadku - príchody a odchody vlakov zo zastávky Kláštor pod Znievom s platnosťou od 13.12.2020.

Ochrana osobných údajov GDPR
Ochrana osobných údajov GDPR

25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva tykajúca sa ochrany osobných údajov , preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu

Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018
Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ + program - 15. 10. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 15. 10. 2021, t. j. v stredu o 19.00 hod.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Kláštor pod Znievom

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom Milanovi Mizerovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25. 07. 2021

Obchodná verejná súťaž prenájom majetku obce Kláštor pod Znievom č. 1/2021

Kláštor pod Znievom týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o predkladaní ponúk na uzatvorenie nájomných zmlúv k nebytovým priestorom vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – IPCS, s. r. o.

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta IPCS, s. r. o.,

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Vodovodná prípojka, splašková kanalizácia a žumpa"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Vodovodná prípojka, splašková kanalizácia a žumpa"

Pozvánka na OZ + program - 29. 09. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 29. 09. 2021, t. j. v stredu o 18.00 hod.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh"

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – Stredoslovenská distribučná, a. s.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast. Bc. Michal Repáň, Sučianska 23, 036 08 Martin, podala dňa 01.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu „2235 – Valča – Kláštor pod Znievom – Prepoj VN č. 269".

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Stavebník MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky podal dňa 23.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Kláštor pod Znievom – Preložka VN“

Pozvánka na mimoriadne OZ + program - 03. 08. 2021

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 03.08.2021, t. j. v utorok o 18.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Belo Horváth

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Bela Horvátha, nar. 1950

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Prístavba hasičskej zbrojnice"

Územný plán obce Slovany, Zmeny a doplnky č.1 -Oznámenie o strategickom dokumente-zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, doručil Okresnému úradu Martin,...

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2020, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo obce Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia vyhlasuje deň 30. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra.

Pozvánky