menu

miestna ľudová knižnica

Adresa knižnice:

M. Čulena 181/50 (Obecný úrad, vchod zľava)

038 43   Kláštor pod Znievom

 

 

 

 

Otváracie hodiny:

pondelok 10:00 15:30
streda 11:00 17:00
piatok 08:00 14:00


Poplatok za kalendárny rok:
Dospelí 1€ / rok
Deti do 15r. 0,50 € / rok

zodpovedný pracovník : Igor Mikula

 

 

 

výpožičný poriadok:

Článok 9
Druhy výpožičiek

1. Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne.

3. Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:

- dokumenty z príručných fondov,

- dokumenty z fondov čitárne a študovne

- dokumenty, požičiavanie ktorých by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.)

- dokumenty zapožičané prostredníctvom MVS, pri ktorých to ako podmienku vyžaduje požičiavajúca knižnica.

 

Článok 10
Zásady vypožičiavania

1. Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu používateľa.

2. Naraz si možno absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.

3. Výpožičná lehota je 60 dní. Knižnica však v prípade potreby môže požiadať o skrátenie výpožičnej lehoty.

4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť najviac 3x od dátumu predlžovania.

5. Výpožičnú lehotu nemôžeme predĺžiť, ak:

a) používateľ porušil výpožičný poriadok (výpožičky nevrátil včas, nezaplatené upomienky)

b) dokument si rezervoval iný používateľ

6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

 

Článok 11
Evidencia výpožičiek

1.Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:

- manuálne v evidenčných listoch používateľov a v preukazoch používateľov.

3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ podpisom.

4. Knižnica potvrdzuje používateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

 

Článok 12
Zodpovednosť za vypožičaný dokument

Používateľ je povinný:

a) pri vypožičiavaní dokument prezrieť a všetky nedostatky hneď avizovať. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť,

b) vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

 

Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

Ak používateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote, platí poplatok za oneskorenie, a to bez ohľadu na to, či bol upomínaný alebo nie. Poplatok za oneskorenie sa platí za každý dokument osobitne. Knižnica vydá o zaplatení poplatku doklad.

Knižnica posiela používateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je pokus o zmier a sankčný postih v zmysle interných zákonných predpisov obecného úradu. Po zaslaní prvej upomienky má používateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

 

Ak používateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, knižnica bude vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí používateľ, resp. jeho zákonný zástupca všetky náhrady.

 

Článok 14
Straty a náhrady

Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

O poškodení, zničení alebo strate sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

 

Knižnica požaduje nahradenie škody s niektorou z týchto foriem:

a) výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,

b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Kópiu môže urobiť knižnica, pričom používateľ hradí všetky náklady vrátane nákladov na väzbu,

c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,

d) finančnou úhradou ceny dokumentu.

 

Článok 15
Medziknižničná výpožičná služba

Ak používateľ potrebuje dokument alebo jeho časť, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o jeho zapožičanie alebo kópiu z inej knižnice v Slovenskej republike alebo v zahraničí prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS).

 

Pri výpožičkách MVS a MMVS musí používateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.

 

 

ŠTATÚT

obecnej knižnice v Kláštore pod Znievom

 

Obec Kláštor pod Znievom na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

 

§ 1 Právne postavenie knižnice

 

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu (prip. organizačný útvar právnickej osoby 1 zriadenej obcou), ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s regionálnou knižnicou Turčianskou knižnicou v Martine, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Martin.

 

§ 2 Poslanie knižnice

1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy...)

 

§ 3 Sprístupnenie knižničných fondov

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

 

§ 4 Správa knižnice

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.

2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

 

§ 5 Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárstva obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.

2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.

3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

 

§ 6 Záverečné ustanovenie

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

 

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Kláštore pod Znievom dňa 07.09.2007 a nadobudol účinnosť dňom 07.09.2007.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 08. 01. 2024