menu

obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,

- schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,

- schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu,

- schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

- uznášať sa na nariadeniach,

- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,

- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,

- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,

- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu,

- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

- ustanoviť erb, vlajku, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

- obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu,

- komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,

- hlavný kontrolór obce ako kontrolný organizačný útvar.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 19. 06. 2020