menu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Vodovodná prípojka, splašková kanalizácia a žumpa"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Vodovodná prípojka, splašková kanalizácia a žumpa"

Lehota na predkladanie ponúk je do 4. 10. 2021 do 12.00 hod

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/vyzva/fZVvb3VB4NLg9rql2NMYdD4

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Príloha:

Zverejnené dňa 20.09.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-09-29 11:02:05