menu

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ

Obec Kláštor pod Znievom v zmysle § 4 ods.l zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom, Gymnaziálna 197,

038 43 Kláštor pod Znievom

s predpokladaným nástupom od 14.8.2023

 

 

Požiadavky:

 

Iné kritéria a požiadavky:

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prijláške do výberového konanie:

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, riadiaci príplatok v zmysle Zákona č.

553/2003 Z.z. a možnosť priznania osobného príplatku.

 

Miesto a dátum podania žiadosti o zaradenia do výberového konania:

 

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania

Obci Kláštor pod Znievom najneskôr do: 20.7.2023 do 12:00 hod.

 

 

Prihlášku s dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „Výberové konanie Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom, Gymnaziálna 197, 038 43 Kláštor pod Znievom - Neotvárať!“

 

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne, a to najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-06-27 12:06:16