menu

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024.

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

 

Právo voliť a právo byť volený

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR
http://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR
https://www.minv.sk/?p24-info12

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2024:

marta.piatrikova@obecklastor.sk

podatelna@obecklastor.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. februára 2024).

 

Menovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Kláštor pod Znievom pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 23. marca 2024, v prípade druhého kola dňa 6. apríla 2024 menovaná

Marta Piatriková
sídlo: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50, 03843
č. tel: 043/4933100, 0903648898
e-mail: marta.piatrikova@obecklastor.sk

 

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Kláštor pod Znievom pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024, v prípade druhého kola volieb 6. apríla 2024

utvorený 1 volebný obvod
a určená 1 volebná miestnosť – Sobášna miestnosť, obecný úrad Kláštor pod Znievom

 

https://www.obecklastor.sk/documents_data/Vo%C4%BEby%20prezidenta%20SR.docx

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2024-03-22 19:59:44