menu

Zverejnenie emailovej adresy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu:

matrika@obecklastor.sk

podatelna@obecklastor.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-08-07 09:30:59