menu

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ v zmysle §11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle §11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 9.12.2022 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je zverejnená na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja .

Do Správy a hodnotení a do posudzovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z nich odpisy, výpisy alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Náhliková, č.t.: 041/ 5032 310, e-mail: katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-05 22:32:32