menu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Andrej Mičian

Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Andrej Mičian

Naposledy sídlo/pobyt: Hôrky L 420 / 9, 038 43 Kláštor pod Znievom

Písomnosť Č. 101027849/2023 zo dňa 13.04.2023 je uložená na Daňovom úrade Žilina Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Žilina číslo 101027849/2023 zo dňa 13.04.2023 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina v kancelárii č. 228 v úradných, hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-04-21 10:52:59