menu

Územný plán obce Slovany, Zmeny a doplnky č.1 -Oznámenie o strategickom dokumente-zaslanie oznámenia

Úradný list
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. S.H.Vajanského 1, 036  58  Martin

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-MT-OSZP-2021/008708-Rj
Vybavuje/linka
Ing. Marta Rajničová/

4204 461
M​a​r​t​i​n​
21. 06. 2021
Vec
Územný plán obce Slovany, Zmeny a doplnky č.1 -Oznámenie o strategickom dokumente-zaslanie oznámenia
Obstarávateľ, Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Územný plán obce Slovany, Zmeny a doplnky č.1, Návrh, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame. Podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní dotknuté obce informujú do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámia, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MŽP SR v súvislosti s ochorením COVID-19 počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 29 ods. 8 zákona v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa uvedený dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. Nakoľko pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona i na stanoviská v zmysle § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona. Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu tunajšieho Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Prosíme o zaslanie Vášho stanoviska aj elektronickou poštou (Word formát) na adresu marta.rajnicova2@minv.sk. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, keď bola o oznámení informovaná. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-slovany-zmeny-doplnky-c-1 . Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa vyššie citovaného ustanovenia. Vyvesené dňa: ................................................ Zvesené dňa: ............................................. ......................................................................... ................................................................... Pečiatka a podpis oprávnenej osoby Pečiatka a podpis oprávnenej osoby Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.
Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​4​3​4​2​0​4​4​5​1​
E-mail
o​s​z​p​.​m​t​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-MT-OSZP-2021/008708-Rj
Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany Obec Valča, Valča 375, 038 35 Valča Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo Obec Ležiachov, Ležiachov 77, 038 42 Ležiachov
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-06-22 23:15:20