menu

Schválený Dodatok č. 5 k VZN č. 18/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje:

Dodatok č. 5 k VZN č. 18/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Kláštor pod Znievom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/4/2022 zo dňa 12.08.2022.

Prílohy:

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.09.2022.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-08-15 22:52:01