menu

Schválené VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje:


VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/1/2023 zo dňa 09.02.2023.

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.03.2023.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-02-14 00:01:17