menu

Schválené VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje:


VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Kláštor pod Znievom, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/1/2023 zo dňa 09.02.2023.

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.03.2023.

 

Prilohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-02-13 23:58:16