menu

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh"

Číslo spisu:
OU-MT-OSZP-2021/001421-057

 

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh", ktoré predložil obstarávateľ Obec Kláštor pod Znievom, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
avrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kláštor pod Znievom, Návrh", uvedený v predloženom oznámení, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť v konaní podľa osobitných predpisov.

Celé znenie rozhodnutia nájdete ako priložený súbor na stiahnutie. 

 

Príloha: Rozhodnutie ŽP.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-08-20 11:56:22