menu

ROZHODNUTIE o umiestnení stavby „ IBV SEVERNÁ - miestne komunikácie “

 

ROZHODNUTIE

Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733 podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,, IBV SEVERNÁ- miestne komunikácie “ v členení objektov : Miestne komunikácie - vetva „A“, vetva „B“, vetva „C“, na pozemkoch pare. reg. č. C-KN 652/54, 652/77, 652/113, 652/114, 652/191, 652/192, 652/213, 652/217, k.ú. Kláštor pod Znievom.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Obec Slovany, ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok“ ) prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a rozhodujúc podľa §§ 39, 39a ods. 4 v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov vydáva rozhodnutie

o umiestnení stavby „ IBV SEVERNÁ - miestne komunikácie “

 navrhovateľovi: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod

Znievom, IČO: 00 316 733

miesto stavby: C-KN 652/54, 652/77, 652/113, 652/114, 652/191, 652/192,

652/213, 652/217, k.ú. Kláštor pod Znievom,

 rozsahu stavebných objektov:

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

Zhotoviteľ dokumentácie.

- zodpovedný projektant Ing. Iveta Kolenčíková, Na Bystričku 16, 036 01 Martin,

4524*12 s dátumom vypracovania 02/2023.

Účastníci konania okrem navrhovateľa:

- fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-05-26 16:18:15