menu

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV HÔRKY- miestna komunikácia

Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733 podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "IBV HÔRKY- miestna komunikácia" na pozemkoch parc. reg. č. C-KN 380/1 (EKN 1439/1), CKN 287/8, k.ú. Lazany, obec Kláštor pod Znievom. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-09-08 19:59:20