menu

Pozvánka na OZ + program - 4. 3. 2021

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na : 4. 3. 2022, t. j. v piatok o 18:00 hod.

v administratívnej budove Kláštor pod Znievom

s programom:
 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Návrh na odsúhlasenie zmluvy ku kúpe objektov splaškovej kanalizácie, ciest, osvetlenie IBV Kláštor pod Znievom zóna A
 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Stanica parcela registra C č. 764/1 p. Ďuris – za dvorom. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.
 7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Stanica parcely registra C č. 737/1 a časť 736/1. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.
 8. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov osobitným zreteľom časť parcely registra E č. 985/101 p. Hrdina – pred dvorom. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.
 9. Správa o ukončenej kontrole hlavného kontrolóra č. 29/2021
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
 11. Správa o hospodárení obecnej sro za rok 2021
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 10 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom
 13. Prerokovanie žiadostí o dotácie z centier voľného času
 14. Prerokovanie návrhu na zvýšenie školného v Materskej škole Kláštor pod Znievom
 15. Rôzne
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver


 


 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
tarostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-02-24 14:29:19