menu

Pozvánka na OZ + program - 30. 06. 2022

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na : 30.6.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

v kultúrnom dome v miestnej časti Kláštor pod Znievom - Stanica

s programom:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Správa o plnení uznesení

 5. Informácia o stave stavieb a projektov

 6. Odpredaj pozemku – manželia Melišovci, parcela KN- C 762/1

 7. Odpredaj pozemku – pán Ďuris, parcela KN-C 764/1, katastrálne územie Kláštor pod Znievom

 8. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov v miestnej časti Kláštor pod Znievom Stanica, parcely KN-C 737/1 a 736/1

 9. Záverečný účet obce Kláštor pod Znievom za rok 2021

 10. Všeobecné záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom k zvýšeniu školného v materskej škole

 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roka 2022

 12. Zmeny rozpočtu

 13. Určenie volebných odvodov a počtu poslancov pre komunálne voľby 2022

 1. Preplatenie faktúr vystavených obcou Kláštor pod Znievom spoločnosti Služby obce Kláštor pod Znievom s.r.o.

 2. Schválenie uznesenia na prevod sietí IBV Kláštor pod Znievom – od investora p. Frkáňa

 3. Rôzne

 4. Interpelácie poslancov

 5. Záver

 

S úctou

Mgr. Erika Cintulová

Starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-06-22 07:39:34