menu

Pozvánka na OZ + program - 29. 4. 2022

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

zvoláva

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na: 29.04.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

v administratívnej budove v Kláštor pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Správa o plnení uznesení

 5. Schválenie spolufinancovania podanej žiadosti na vodozádržné opatrenia v obci KPZ (parkoviská pri zdravotnom stredisku a škole)

 6. Návrh na odsúhlasenie zmluvy a prebratie objektov splaškovej kanalizácie, ciest, osvetlenie IBV Kláštor pod Znievom zóna A

 7. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu v časti existujúcich Rybníkov na stavebné pozemky.

 8. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Stanica parcela registra C č. 764/1 p. Ďuris – za dvorom. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.

 9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Stanica parcela registra C č. 762/1 manželia Melišovci – za dvorom. A stanovenie prípadného ďalšieho postupu predaja.

 10. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj obecných pozemkov v miestnej časti Stanica parcely registra C č. 737/1 a časť 736/1

 11. Správa o ukončenej kontrole HK č. 30/2022

 12. Správa o ukončenej kontrole HK č. 31/2022

 13. Zmena rozpočtu č. 1/2022

 14. Rôzne

 15. Interpelácia poslancov

 16. Záver

 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-04-19 21:11:56