menu

Pozvánka na OZ + program - 29. 09. 2021

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

zvoláva

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na: 29. 09. 2021, t. j. v stredu o 18.00 hod.

v budove OcÚ Kláštor pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Správa o plnení uznesení

 5. Správa o stave kanalizácie a ČOV obce Kláštor pod Znievom a návrh postupu opráv.

 6. Správa HK o ukončenej kontrole

 7. Čerpanie rozpočtu obce do 07/2021

 8. Zmeny rozpočtu

 9. Rôzne

 10. Interpelácia poslancov

 11. Záver

 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-09-20 20:17:31