menu

Pozvánka na OZ + program - 25. 11. 2022

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na : 25.11.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

v sobášnej miestnosti Obecného úradu
v Kláštore pod Znievom.

s programom:


 


 

 1. Slávnostné otvorenie.
 2. Urcenie zapisovatela, overovatelov zápisnice.
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
 4. Zloženie slubu novozvoleného starostu obce Kláštor pod Znievom.
 5. Zloženie slubu novozvolených poslancov Obecného zastupitelstva v Kláštore pod Znievom.
 6. Príhovor starostu obce Kláštor pod Znievom.
 7. Schválenie programu rokovania.
 8. Volby návrhovej a mandátovej komisie.
 9. Správa mandátovej komisie a overenie zloženia slubov.
 10. Poverenie poslanca obecného zastupitelstva, krorý bude oprávnený zvolávat a viest Zasadnutia obecného zastupitelstva.
 11. Zriadenie komisií obecného zastupitelstva, volba ich predsedov a clenov komisií.
 12. Poverenie poslancov vykonávaním svadobných a iných obcianskych obradov.
 13. Urcenie platu starostu obce.
 14. Schválenie zástupcov v školských radách- ZŠ Františka Hrušovského a Materskej školy v Kláštore pod Znievom.
 15. Informácia starostu obce o poverení zástupcu starostu.
 16. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
 17. Odvolanie konateľa s.r.o. a ustanovenie nového
 18. Diskusia
 19. Záver

S úctou

Mgr. Erika Cintulová

Starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-15 10:32:22