menu

Pozvánka na OZ + program - 23. 11. 2021

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

zvoláva

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na: 23. 11. 2021, t. j. v utorok o 18.00 hod.

v budove OcÚ Kláštor pod Znievom

s programom:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu

  4. Schválenie projektu Dom bylinkárov a olejkárov

  5. Schválenie podania projektu na knižnicu

  6. Záver

 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-11-19 21:21:25