menu

Pozvánka na OZ + program - 16. 9. 2022

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na : 16.9.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

v administratívnej budove v Kláštore pod Znievom

s programom:


 


 

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu

  4. Správa o plnení uznesení

  5. Schválenie zmluvy o prevode pozemkov po verejnej obchodnej súťaži Kláštor pod Znievom/Stanica

  6. Zmeny rozpočtu

  7. Rôzne

  8. Interpelácie poslancov

  9. Záver


 

S úctou

Mgr. Erika Cintulová

Starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-09-09 20:35:08