menu

Pozvánka na OZ + program - 15. 12. 2022

Starosta obce Kláštor pod Znievom
Ing. Vladimír Čambor
z v o l á v a
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
na : 15.12 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
V sobášnej miestnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Slávnostné zloženie sľubu poslanca Milana Mizeru
 5. Správa o plnení uznesení
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
 7. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončenej kontrole č. 33/2022 – kontrola bežných výdavkov – všeobecné verejné služby za rok 2021
 8. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025
 9. VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. VZN obce Kláštor pod Znievom č. 4/2022 o dani za rozvoj
 11. Ambulancia všeobecného lekára – prenájom priestorov ambulancie všeobecného lekára z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 12. Prístavba požiarnej zbrojnice – práce naviac - elektrika
 13. Vymenovanie inventarizačnej komisie
 14. Zmena konateľa v obecnej firme Služby obce Kláštor pod Znievom s.r.o.
 15. Zmeny rozpočtu
 16. Rôzne
 17. Interpelácia poslancov
 18. Záver

S úctou
Ing. Vladimír Čambor
starosta obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-08 22:08:32