menu

Pozvánka na OZ + program - 15. 10. 2021

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

zvoláva

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na: 15. 10. 2021, t. j. v stredu o 19.00 hod.

v administratívnej budove (nová hasičská budova)

s programom:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Info o zániku mandátu poslanca

 5. Zloženie sľubu nového poslanca OZ

 6. Správa o plnení uznesení

 7. Zmena rozpočtu č. 7/2021

 8. Rôzne

 9. Interpelácia poslancov

 10. Záver

 11. Správa hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole

 12. Prebratie ciest IBV Rybníky

 13. Schválenie uznesení k žiadostiam o dotácie

 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-10-11 20:44:28