menu

Pozvánka na OZ + program - 14. 10. 2022

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na : 14.10.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

na obecnom úrade Kláštor pod Znievom

s programom:


 


 

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Správa o plnení uznesení

 5. Správa o prebiehajúcich stavbách a projektoch

 6. Zmena územného plánu "Rybníky"

 7. Uznesenie k ptrojektu vodozádržné opaterenia

 8. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

 9. Ambulancia všeobecného lekára - ďalší postup

 10. Správa o ukončenej kontrole

 11. Zmeny rozpočtu

 12. Rôzne

 13. Interpelácie poslancov

 14. Záver


 

S úctou

Mgr. Erika Cintulová

Starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-10-06 10:38:42