menu

Pozvánka na OZ + program - 13. 12. 2021

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

zvoláva

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na: 13. 12. 2021, t. j. v pondelok o 18.00 hod.

v administratívnej budove (nová hasičská budova)

s programom:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie programu

  4. Návrh na schválenie rozpočtu obce Kláštor pod Znievom na rok 2022

  5. Návrh na zníženie platu starostky

  6. Rôzne

  7. Interpelácia poslancov

  8. Záver

 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-12-11 11:36:07