menu

Pozvánka na OZ + program - 12. 08. 2022

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

z v o l á v a

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na : 12.8.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

v administratívnej budove (požiarna zbrojnica)

s programom:


 


 

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Správa o plnení uznesení

 5. VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2022 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1

 6. Dodatku č. 5 k VZN č. 18/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Kláštor pod Znievom

 7. Návrh na zmenu územného plánu na žiadosť developera nová IBV na území rybníkov

 8. Informácia o prebiehajúcich projektoch a stavbách

 9. Zmeny rozpočtu

 10. Informácia o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže

 11. Informácia o možnosti využitia I. Budovy gymnázia

 12. Správa o prebiehajúcich a ukončených súdnych sporoch s MUS

 13. Interpelácie poslancov

 14. Záver


 

S úctou

Mgr. Erika Cintulová

Starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-08-04 23:06:43