menu

Pozvánka na OZ + program - 10. 12. 2021

Starostka obce Kláštor pod Znievom

Mgr. Erika Cintulová

zvoláva

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie

Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom

na: 10. 12. 2021, t. j. v piatok o 18.00 hod.

v administratívnej budove Kláštor pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Správa o plnení uznesení

 5. Správa o ukončenej kontrole hlavného kontrolóra

 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti

 7. Návrh na podanie žiadosti na „Komunitný dom v miestnej časti KLÁŠTOR POD ZNIEVOM – STANICA“

 8. Čerpanie rozpočtu obce do 10/2021 ako podklad k schváleniu rozpočtu na rok 2022

 9. Návrh na zmeny rozpočtu do konca roka 2021

 10. Návrh na schválenie VZN – poplatok odpady

 11. Návrh na schválenie rozpočtu obce Kláštor pod Znievom na rok 2022

 12. Návrh na schválenie zmien v komisiách – stavebná komisia a finančná komisia

 13. Rôzne

 14. Interpelácie poslancov

 15. Záver

 

S úctou
Mgr. Erika Cintulová
starostka obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-12-06 19:06:31