menu

Pozvánka na OZ + program - 09. 02. 2023

Starosta obce Kláštor pod Znievom
Ing. Vladimír Čambor
z v o l á v a
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
na : 9. 2. 2023 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
V sobášnej miestnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o plnení uznesení.
 5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022.
 6. Doplnenie členov komisií.
 7. VZN obce Kláštor pod Znievom č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský zariadeniach obce Kláštor pod Znievom.
 8. VZN obce Kláštor pod Znievom č. 2/2023 o výške úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom.
 9. VZN obce Kláštor pod Znievom č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom.
 10. Ambulancia všeobecného lekára – prenájom priestorov – aktualizácia.
 11. Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva: „IBV Kláštor pod Znievom - II. etapa výstavby“.
 12. Potvrdenie prvej časti zmluvy s Ing. Jánom Chovancom po vybudovaní 1. časti komunikácií (IBV Hôrky).
 13. Inventúra stavu majetku a záväzkov – priebežná správa.
 14. Návrh ukončenia sporu medzi Obcou Kláštor pod Znievom a Mestským urbárskym spolkom, pozemkové spoločenstvo Kláštor pod Znievom.
 15. Rôzne.
 16. Interpelácia poslancov.
 17. Záver.

S úctou
Ing. Vladimír Čambor
starosta obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-02-04 20:53:41