menu

Poverenie zástupcu starostu

Poverenie zástupcu starostu


Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor v súlade s ods. 1 a 3 § 13b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákona 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, podľa §25 ods.7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

poverujem


poslanca Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom Mgr. Františka Koníčka na zastupovanie starostu obce Kláštor pod Znievom vo volebnom období 2022 – 2026 v nasledovnom rozsahu:

 

 1. počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:
  1. zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie zamestnancov);
  2. zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia. (Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu sa rozumie situácia, kedy starosta obce objektívne nemôže vykonávať pôsobnosti, ktoré sú mu zverené zákonom. Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení obce, v rámci ktorého sa starosta po dobu minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom úrade a nevykonáva agendu, ktorá mu je zverená.)
 2. počas prítomnosti starostu:
  1. vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce;
  2. podieľa sa na príprave vecnej a obsahovej náplne zasadnutí obecnéhozastupiteľstva;
  3. podieľa sa na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci; obecklastor@obecklastor.skd. zúčastňuje sa spolu so starostom na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov z fondov EÚ vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre obce;
  4. vyhľadávanie výziev a podávanie žiadostí o nenávratné finančné zdroje, vykonáva úlohy spojené s manažovaním a koordinovaním projektov s NFP, monitoring úspešných žiadostí;
  5. zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného obcou;
  6. zúčastňuje sa na vykonávaní potrebných úkonov v majetkovoprávnych vzťahoch, smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod.;
  7. zúčastňuje sa na rokovaniach smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi;
  8. usmerňuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách obecného zastupiteľstva;
  9. zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce;
  10.  je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. reprezentačnej a to po dohode so starostom obce.

Toto poverenie je účinné od: 13.1.2023. Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu obce alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca, prípadne jeho odvolaním.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-01-14 14:30:20