menu

Pozvánka na OZ + program - 7. 9. 2023

Starosta obce Kláštor pod Znievom
Ing. Vladimír Čambor
z v o l á v a
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
na : 7. 9. 2023 t. j. vo štvrtok o 19.00 hod.
V sobášnej miestnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o plnení uznesení.
 5. Vzdanie sa mandátu poslankyne Lucie Smikovej a zloženie sľubu nového poslanca Martina Jánošíka.
 6. Čiastková správa č. 37/2023 - Kontrola financovania školského klubu detí, školskej jedálne a materskej školy.
 7. Kúpa pozemkov – Dom smútku Kláštor pod Znievom.
 8. Budova Prvého slovenského katolíckeho gymnázia – projektový zámer.
 9. Rekonštrukcia druhej časti Domu bylinkárov a olejkárov – projektový zámer.
 10. Schválenie spoluúčasti na úspešné projekty: Nadácia Allianz – merače rýchlosti, Ošetrovanie aleje biskupa Jozefa Klucha.
 11. Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
 12. Výsledky verejných obstarávaní - informácia.
 13. Vyúčtovanie jarmoku - informácia.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácia poslancov.
 16. Záver.

S úctou
Ing. Vladimír Čambor
starosta obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-09-04 23:16:22