menu

Pozvánka na OZ + program - 26. 10. 2023

Starosta obce Kláštor pod Znievom
Ing. Vladimír Čambor
z v o l á v a
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
na : 26. 10. 2023 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
V sobášnej miestnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o plnení uznesení.
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023 za Materskú školu a Základnú školu Františka Hrušovského v Kláštor pod Znievom.
 6. Správa hlavného kontrolóra č. 38/2023 Kontrola financovania nakladania s odpadmi na príjmovej a výdavkovej strane.
 7. Účtovná závierka za rok 2022 obecnej spoločnosti Služby obce Kláštor pod Znievom, s.r.o.
 8. Čerpanie rozpočtu za 3.kvartál 2023
 9. Zmeny rozpočtu.
 10. Zmeny v komisiách obecného zastupiteľstva.
 11. Zmeny vo vedení obecnej spoločnosti Služby obce Kláštor pod Znievom, s.r.o.
 12. Informácia a potvrdenie výsledkov verejného obstarávania: Rekonštrukcia komunikácie - ulica Hlboká
 13.  Návrh podpory obcí zasiahnutých zemetrasením dňa 9. októbra 2023.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácia poslancov.
 16. Záver.

S úctou
Ing. Vladimír Čambor
starosta obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-10-23 10:11:43