menu

Pozvánka na OZ + program - 15. 06. 2023

Starosta obce Kláštor pod Znievom
Ing. Vladimír Čambor
z v o l á v a
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
na : 15. 6. 2023 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
V sobášnej miestnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o plnení uznesení.
 5. Doplnenie člena finančnej komisie.
 6. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Kláštor pod Znievom.
 7. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom.
 8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Kláštor pod Znievom.
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roka 2023.
 10. Správa hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole č.35 – kontrola stavu a vývoja dlhu a čiastková správa č.36 – financovanie ŠKD a ŠJ.
 11. Záverečný účet obce Kláštor pod Znievom za rok 2022.
 12. Informácia o prebiehajúcich a ukončených verejných obstarávaniach na projektoch: ČOV, CIZS, Komunitné centrum - Kláštor pod Znievom – Železničná stanica.
 13. Zámer kúpy pozemkov – Dom smútku Kláštor pod Znievom.
 14. Zámer kúpy pozemkov – rozšírenie komunikácie Hôrky.
 15. Potvrdenie druhej časti zmluvy s Ing. Jánom Chovancom po vybudovaní 2. časti komunikácií.
 16. Územný plán obce Kláštor pod Znievom – regulatívy zóny "A - Zmiešaná zóna bývania a vybavenosť".
 17. Zámer odovzdania ČOV Kláštor pod Znievom do správy spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
 18. Zásady odmeňovania poslancov.
 19. Požívanie alkoholických nápojov na verejnosti – diskusia.
 20. Rôzne.
 21. Interpelácia poslancov.
 22. Záver

S úctou
Ing. Vladimír Čambor
starosta obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-06-13 10:07:27