menu

Pozvánka na OZ + program - 12. 12. 2023

Starosta obce Kláštor pod Znievom
Ing. Vladimír Čambor
z v o l á v a
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
na : 12. 12. 2023 t. j. vo utorok o 18.00 hod.
V sobášnej miestnosti obecného úradu v Kláštore pod Znievom

s programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o plnení uznesení.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 dodatok č.2 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 O prevádzkovaní pohrebísk v Kláštore pod Znievom.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 O zrušení VZN 2/2023 o výške úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom.
 8. Sadzobník úhrad za prenájom priestorov a vybrané služby poskytované obcou Kláštor pod Znievom.
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2023 O miestnej dani z nehnuteľností.
 11. Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2023 O zrušení VZN 4/2018 zásady hospodárenia s majetkom obce Kláštor pod Znievom
 12. Zásady hospodárenia s majetkom obce.
 13. Rozpočet obce na rok 2023 a nasledujúce roky 2024 a 2025.
 14. Zmeny rozpočtu č.3/2023
 15. Schválenie odpredaja pozemku s uzatvorením kúpnej zmluvy, v zmysle zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, dôvodom hodného osobitného zreteľa v zmysle §9: Parcela registra C, č. 381/5, o výmere 80m2, obec Kláštor pod Znievom, K.ú. Lazany.
 16. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení právneho úkonu - bezodplatný prevod pozemkov medzi SPF a Obcou Kláštor pod Znievom.
 17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – predĺženie platnosti dokumentu.
 18. Potvrdenie zmeny v nájomnej zmluve s MUDr. Štefankovou.
 19. Zámer vydania novej publikácie o obci Kláštor pod Znievom.
 20. Memorandum o dlhodobom koncepčnom rozvoji a živote v obci Kláštor pod Znievom.
 21. Správa hlavného kontrolóra č. 39/2023.
 22. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024.
 23. Rôzne.
 24. Interpelácia poslancov.
 25. Záver.

S úctou
Ing. Vladimír Čambor
starosta obce

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-12-07 16:23:23