menu

Oznámenie o zápise záznamovej listiny č. Z 67/2022 - p. Hideg

Okresný úrad Martin, katastrálny odbor v súvislosti so zápisom záznamovej listiny č. Z 67/2022 do katastra nehnuteľností, zasiela p. Štefanovi Hidegovi, nar. v roku 1977 oznámenie o zápise listiny.

Presné znenie oznámenia tvorí prílohu tohto oznamu.

Prílohy:

 

Zverejnene dna 26.01.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-01-27 09:20:44