menu

Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:


Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:


Zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov a kontinuita
v poskytovaní služby občanom obce Kláštor pod Znievom.

Prílohy:

V Kláštore pod Znievom, 30.11.2022
Zverejnené dňa: 30.11.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-30 23:09:23