menu

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym

zisťovaním

Ing. Ján Frkáň, P. Mudroňa 608/40,036 01 Martin v zast. Ing. Marián Jaroš, Turčianske Kľačany 288, 036 01 Martin podal dňa 22.04.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,, IBV - Kláštor pod Znievom- II. etapa výstavby “ v členení stavebných objektov:

na pozemkoch pare. reg. č. C-KN 458/46-48,458/58-60,458/91, CKN 1129,473/2-9,477/1, 477/3,477/4,477/6, k.ú. Kláštor pod Znievom. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.

Obec Kláštor pod Znievom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania o umiestnení stavby a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 07.03.2023 o 10.00 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Kláštor pod Znievom .

Do podkladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1 /MsÚ Martin, 5.posch., č. dverí 507 / v stránkový deň- streda v čase od 8.00-11.30 hod, 13.00-15.00 hod., a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na námietky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.

 

prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-02-08 22:39:24