menu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – Stredoslovenská distribučná, a. s.

Č. j.: 172/349/2021-Pi

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast. Bc. Michal Repáň, Sučianska 23, 036 08 Martin, podala dňa 01.07.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu „2235 – Valča – Kláštor pod Znievom – Prepoj VN č. 269".

Uvedením dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. j.: 182/473/2018-Ry zo dňa 23.09.2019, právoplatné 08.11.2019.

 

Obec Kláštor pod Znievom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2021 o 11.30 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Kláštor pod Znievom.

 

Bližšie informácie ohľadom popisu stavby, možnosti nahliadnutia do podkladov ako i možnosť uplatniť pripomienky sú uvedené v priloženom súbore na stiahnutie.

Súbor: Oznámenie o začatí kolaudačného konania SSD.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-08-03 13:48:49