menu

Oznámenie o určení platu zástupcu starostu

Oznámenie o určení platu zástupcu starostu


V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, a v súlade so znením neskorších predpisov zákona 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, podľa §25 ods.7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu a náročnosti úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie, ktoré zodpovedá 30% úväzku,

určujem odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu od 1.1. 2023 takto:

500,- EUR brutto (slovom päťsto) za kalendárny mesiac.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-01-14 14:30:20