menu

Oznámenie o prijatí žiadosti o súhlas na výrub drevín - p. Ing. Viera Bibzová

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom alebo elektronicky na adresu: obecklastor@obecklastor.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Oznamujeme občanom, že na obecný úrad bola doručená Žiadosť na výrub drevín od žiadateľa:

žiadateľ:
Ing. Viera Bibzová, Kláštor pod Znievom
špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať:
1 ks javor horský (vo výške 1,30 m s neuvedeným obvodom v cm)
k. ú.: 
Kláštor pod Znievom
parcelné číslo:
C - KN  p. č.  1162 – zastavaná plocha a nádvorie, 721/6  - ostatná plocha
dôvod:
poškodená drevina, strom má značné praskliny, dlhodobo bol napádaný a vyžieraný mravcami. V prípade silných veterných podmienok je značne namáhaný a ohrozuje elektrické vedenie ako aj obydlie. 

Zverejnené.  26.10.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-10-26 17:44:12