menu

Oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky

predmet predaja:
nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Martin, katastrálny odbor, katastrálne územie Kláštor pod Znievom, na liste vlastníctva č. 1156:

zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. C - KN 675/7 o výmere 89 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. C - KN 675/37 o výmere 3590 m2

spoluvlastnícky podiel 1/2

najnižšia cena:
44 700,00 eur

termín na podanie písomných ponúk správcovi dane: 16.11.2022
termín a miesto vyhodnotenia písomných ponúk: dňa 23.11.2022 o 10.00 hod. na DÚ ZA, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, 1. poschodie, zasadacia miestnosť č. 140
obhliadka nehnuteľnosti: dňa 10.11.2022 o 10.00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 041/504 71 08 alebo 041/504 71 82

podmienky ponukového konania:
uvedené v prílohe tohto oznamu

Prílohy:


zverejnené 01.11.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-02 17:36:51