menu

OPÄTOVNÉ OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

OPÄTOVNÉ OZNÁMENIE
o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním


Ing. Ján Chovanec, R. Viesta 1081/83, 036 01 Martin v zast. Ing. Tihor Ferenčík, Mládeže 10, 036 01 Martin podal dňa 13.10.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia O umiestnení stavby, IBV Pri stanici - Kláštor pod Znievom — miestne obslužné komunikácie “ v členení objektov : vetva „A“ - „G“ na pozemkoch parc. reg. č. C-KN 736/16, 737/1, 737/37, 737/38, 737/39, 737/40, 736/14, k.ú. Kláštor pod Znievom. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie. Stavebný úrad oznámil začatie uvedeného konania, a to formou verejnej vyhlášky zo dňa 06.11.2023, ale keďže správny orgán zistil, že uvedené zverejnenie verejnej vyhlášky nebolo uskutočnené zákonne predpísaným spôsobom, správny orgán opätovne oznamuje začatie uvedeného konania o umiestnení stavby a určuje nový termín ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Obec Kláštor pod Znievom, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s $ 36 ods. 4 stavebného zákona opätovne oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania o umiestnení stavby a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnvm zisťovaním. ktoré sa uskutoční


dňa 20.12.2023 o 11.00 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Kláštor pod Znievom.

Do podkladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci Sučany. pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin / 5.posch., č. dverí 507 ! v stránkový deň streda — v čase 8.00-11.30, 13.00-15.00, a pri ústnom pojednávaní.


Učastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na námietky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomné
splnomocnenie. 

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-11-29 12:46:54