menu

Oznámenie o určení platu zástupcu starostu

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. oobecnom zriadení, av súlade so znením neskorších predpisov zákona 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 369/1990 Z. z. oobecnom zriadení, podľa 825 ods.7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu a náročnosti úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie,

  1. určujem odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu za mesiac september takto:
    • 1000,- EUR brutto (slovom tisic päťsto) za kalendárny mesiac.
  2. určujem odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu od 1.10. 2023 takto:
    • 1500,- EUR brutto (slovom tisíc päťsto) za kalendárny mesiac.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-11-07 14:44:14