menu

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník Obec Kláštor pod Znievom, M. Culena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733 podala dňa 08.06.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ IBV SEVERNÁ - miestne komunikácie “ v členení objektov : miestne komunikácie - vetva „A“, vetva „B“, vetva „C“, na pozemkoch pare. reg. č. C-KN 652/54, 652/77, 652/113, 652/114, 652/191, 652/192, 652/213, 652/217, k.ú. Kláštor pod Znievom. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Slovany, ako určený špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) vzn. neskorších predpisov a podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 26 ods.l správneho poriadku oznamuje podľa § 61 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania na stavbu „ IBV SEVERNÁ- miestne komunikácie “ v členení objektov : miestne komunikácie - vetva „A“, vetva „B“, vetva „C“, na pozemkoch pare. reg. č. C-KN 652/54, 652/77, 652/113, 652/114, 652/191, 652/192, 652/213, 652/217, k.ú. Kláštor pod Znievom .

Prílohy:

 
Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-06-27 11:34:22