menu

Oznámenie zámeru obce previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Parcela registra C, č. 381/5, o výmere 80m2 , zastavané pochy a nádvorie, nachádzajúca sa vkatastrálnom území Lazany, evidovaná Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva Č. 526.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: parcela sa nachádza dvor v tesnejv blízkosti rodinného domu žiadateľa Od kúpy nehnuteľnosti v roku 2014 ho využíva a obhospodaruje v domnení, že prislúcha k domu. Dôvodom je rozšírenie pozemku pri rodinnom dome a zosúladenie s existujúcim stavom.

Žiadateľ: Jozef Matula, Hôrky 149/6, 038 43 Kláštor pod Znievom do výlučného vlastníctva v podiele 1/1.
 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-11-07 14:44:14