menu

Okresný úrad Martin – Pozvánka na revíziu NPR Turiec (28.09.2022)

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003  Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) vás pozýva na okresnú revíziu Národnej prírodnej rezervácie („ďalej ako NPR“) Turiec, ktorá sa uskutoční dňa

 

28.09.2022 (streda) so začiatkom o 08.00 hod.

 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Rakove. Predmetom revízie je chránené územie nachádzajúce sa v okrese Martin.

Cieľom revízie je kontrola chráneného územia, splnenie opatrení prijatých z minulých revízií a návrh ďalších činnosti zabezpečujúcich ochranu územia.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-09-21 09:22:07