menu

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov pre účel výstavby novej IBV v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica

Obec Kláštor pod Znievom podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kláštor pod Znievom

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica.

 

Predmet súťaže:

 

Podmienky súťaže:

Osoby vylúčené zo súťaže:

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťa-že, ďalej bližšie podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kláštor pod Znie­vom.

A/ Návrh do súťaže

Obec Kláštor pod Znievom

Obecný úrad

M. Čulena 181

038 43 Kláštor pod Znievom

B/ Využitie nehnuteľností

Názov: Pri stanici

Vhodné funkcie:

C/ Stanovenie minimálnej ceny

Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom za predmet súťaže ako celok s dodržaním podmienok súťaže je 10 000,00 EUR a vecné plnenie na vybudovanie ciest, ktorých minimálna hodnota je 775 000,00 EUR.

D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov

E/ Kritériá hodnotenia predložených návrhov

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy,
na ktorých vyhlasovateľ trvá

Úspešný uchádzač sa zaväzuje vystavať prístupové komunikácie v už existujúcich indivi-duál­nych bytových výstavbách v obci Kláštor pod Znievom – IBV Rybníky, IBV Severná, IBV Hôrky (presne špecifikované v prílohe č. 1 súťaže) na vlastné náklady a podľa technických podmienok vyhlasovateľa (presná technická špecifikácia a výkaz výmer v prílohe č. 1 súťa-že) a najneskôr do 31.12.2024, nedodržanie termínu je sankcionované podľa ďalších pod-mienok VOS uvedených nižšie a odovzdať obci po prebratí po kontrole nezávislým staveb-ným dozorom určeným obcou na základe výzvy uchádzača.

Forma zábezpeky vystavanie komunikácií špecifikovaných v Prílohe č. 1: voči obci je stano­vená 2. možnosťami, z ktorých si uchádzač vyberie jednu možnosť, ktorú uvedie v Záväznej ponuke.

 

I. Možnosť

Uchádzač je povinný zriadiť k podpisu zmluvy vinkuláciu na bankový účet vedený obcou Kláštor pod Znievom, o ktorom bude informovaný v akceprácií ponuky alebo ju môže nahradiť bankovú zárukou v hodnote 775 000 EUR, čo je predpokladaná hodnota nákladov na výstavbu ciest a vodovodu podľa priložených výkazov výmer a technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto súťaže, ktorá mu bude uvoľňovaná nasledovne:

  1. Suma bude uvoľnená po výstavbe miestnych komunikácií v ľubovoľnej IBV v hodnote nášho neceneného rozpočtu s DPH na základe ktorého je vinkulovaná suma 775 000 EUR (suma je zaokrúhlená nahor) po kontrole nezávislým stavebným dozorom určeným obcou na základe výzvy. Kontrola nezávislým stavebným dozorom musí prebehnúť do 10 pracovných dní od vyzvania kupujúcim. Prílohou výzvy na kontrolu musia byť už všetky potrebné doklady na skon­trolovanie materiálov, ako certifikáty kvality a pod.

  2. Každá ďalšia suma mu bude uvoľnená na základe jeho žiadosti po kontrole nezávislým staveb­ným dozorom za podmienok uvedených vyššie po výstavbe v ľubovoľnom úseku minimálne v hodnote 100 000 EUR až po vyčerpanie všetkých zdrojov.

  3. V prípade nedokončenia výstavby miestnych komunikácií do 31.12. 2024 prepadne celá zvyšná neuvoľnená suma predávajúcemu, čiže naspäť do výlučného vlastníctva obce Kláštor pod Znie­vom.

II. Možnosť

  1. Uchádzač kupuje pozemky so zriadeným vecným bremenom v kúpnej zmluve na celý predmet kúpy, podmienkou vecného bremena je výstavba miestnych komunikácií vo všetkých 3 IBV podľa nami predložených výkazov výmer na výstavbu ciest a technickej špecifikácie, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto súťaže do 31.12. 2024 v prípade nedodržania tejto podmienky prepadne predmet kúpy naspäť do výlučného vlastníctva predávajúceho. Pozemky je možné predať až po zrušení vecného bremena obcou Kláštor pod Znievom.

Uvoľňovanie vecného bremena:

Vecné bremeno bude uvoľnené po výstavbe miestnych komunikácií z ľubovoľnej IBV z troch špecifikovaných IBV v prílohe č.1 na základe pomeru k rozlohe kupovaných pozemkov na zá­klade vypracovaného geometrického plánu kupujúcim. (príklad: po vystavaní 30 % komunikácií bude uvoľnených 30 % z plochy IBV Pri Stanici – predávaných parciel) Úplné zrušenie vecného bremena uplynie po ukončení kompletnej výstavby miestnych komunikácií vo všetkých 3 IBV a prebratia obcou Kláštor pod Znievom po kontrole nezávislým stavebným dozorom určeným obcou na základe výzvy. Kontrola nezávislým stavebným dozorom musí prebehnúť do 10 pra­covných dní od vyzvania kupujúcim. Prílohou výzvy na kontrolu musia byť už všetky potrebné doklady na skontrolovanie materiálov, ako certifikáty kvality a pod.

  1. Kupujúci zároveň zloží vinkuláciu v hodnote 200 000 EUR ako zábezpeku na zmluvnú pokutu, v prípade nedodržania termínu výstavby miestnych komunikácií do 31.12.2024 a obci prepadnú naspäť do vlastníctva na základe vecného bremena doteraz neuvoľnené parcely.

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

J/ Podávanie informácií

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom, telefonicky na č. tel.: 0911 253 880, alebo e-mailom na adrese obecklastor@obecklastor.sk.
 

 

Prílohy:

 

 

V Kláštore pod Znievom, dňa 30.6.2022

Zverejnené dňa 8.7.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-07-13 12:20:40