menu

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2021, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

K návrhu Záverečného účtu môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od jeho zverejnenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Na stiahnutie : Záverečného účtu obce za rok 2021

Zverejnené:  09.06.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-06-09 22:13:08