menu

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2020, ktorý bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom.

K návrhu Záverečného účtu môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od jeho zverejnenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené.

Na stiahnutie : Záverečného účtu obce za rok 2020

Zverejnené:  14.06.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-06-14 11:02:37